Analytisk Trilogi

Analytisk trilogi - Integral Psykoanalys

Analytisk trilogi är, såsom namnet visar, en experimentell vetenskap baserad på ett analytiskt vetenskapligt arbete, både om människan själv och om det samhälle hon lever i. Från första början insåg Keppe dessutom att både människan och samhället i grunden består av tre självständiga men ändå oskiljaktiga element, i likhet med kristendomens syn på treenigheten: Hos människan: känsla, tanke och handling; Hos samhället: teologi, filosofi och vetenskap; Hos Gud: Fadern, Sonen och Den Helige Ande.

Trilogisk psykopatologi

I motsats till psykoanalytiska, psykologiska, psykosomatiska och psykiatriska inriktningar påpekar Keppe att de viktigaste orsakerna till mentala och även kroppsliga sjukdomar är relaterade till psykiska faktorer. Det vill säga faktorer som uppstår ur individens eget inre, länkat till det inverterade bruket av viljan. Som en följd utvecklade Keppe den första verkliga psykologiska vetenskapen. Genom att applicera psykoanalytisk vetenskap på studier inom filosofi och metafysik, upptäckte Keppe att psykisk sjukdom (neuros och psykos), liksom organiska och sociala sjukdomar, är resultatet av att vi förvränger och förstör vår pre-existerande sundhet. Han följer det filosofiska tänkande som på latin uttrycks med frasen malum privatio boni, dvs. att ondska är frånvaro av godhet. Inom det vetenskapliga området skulle vi alltså på samma sätt kunna säga att sjukdom är en försakelse av hälsa.

Trilogisk spiritopatologi

Keppe förenar andlighet och vetenskap. Han anser nämligen att människan i grund och botten skapades god, vacker och sann, men att hon på grund av sitt motstånd mot det goda och Skaparen har inverterat sin vilja och gått från ett fullkomligt beteende till sjukdom och lidande. I detta liknar människan fallna änglar och hon föredrar att handla i överensstämmelse med dem. Medvetandegörelse av denna problematik (psykopatologi) är det enda sättet att lösa de andliga, sociala, psykologiska och fysiologiska frågorna.

Trilogisk sociopatologi

Ett annat viktigt studieområde är om s.k. sociopatologi, dvs. de patologier som finns på ett samhälleligt plan och som alla individer lider av utan att i många fall märka det. Vi finner många exempel på dessa sociala patologier inom dagens ekonomiska och finansiella strukturer, som i stort sett alltid är utformade för att tjäna makteliten och exploatera natur och människor. Den här typen av samhällsuppbyggnad, vars lagar och filosofi bygger på inverterade värden, är den andra orsaken till både psykiska och organiska sjukdomar. Medvetandegörelse av denna problematik (psykosociopatologi) är det enda sättet att lösa de andliga, sociala, psykologiska och fysiologiska frågorna.

Nya fysiken

Keppes studier inom fysiken utmynnade i att han gav den ett nytt namn – Den nya fysiken. Detta eftersom desinversionen av Aristoteles metafysik möjliggjorde förståelsen av att energin är det mest grundläggande elementet hos alla varelser. Han skrev betydande verk i ämnet som kulminerade i boken där han förenar fysik, biologi och psykologi. Tekniken kring Keppemotorn (www.keppemotor.com) är den praktiska tillämpningen av den nya fysiken, av Keppe även kallad magnetonica (studiet av magnetism).

NORBERTO R. KEPPE

Captura de Tela 2017-05-16 às 17.49.25
Norberto R. Keppe genomgick sin utbildning i psykoanalys i Wien där han studerade för professor Viktor E. Frankl på Vienna Polyclinic och Frankls skola för Existentiell Analys samt för Knut Baumgarten på Child Guidance Clinic och för Igor Caruso (djuppsykologi). Keppe är grundare och ordförande i Society of Integral psykoanalys eller Analytisk trilogi, som han bildade 1970, baserat på egna vetenskapliga teorier och praktik vid behandling av psykiska, fysiska och sociala sjukdomar. Hans arbete integrerar områdena vetenskap, filosofi och andlighet, vilket gett upphov till ett nytt område – psykosociopatologi.

CLÁUDIA B.S. PACHECO

claudia-pacheco-004-1
sykoanalytiker, psykolog, författare och vice ordförande i International Society of Analytical Trilogy (ISAT). Claudia Pacheco har varit Norberto Keppes assistent sedan han grundade Integral psykoanalys år 1967. Pacheco studerade didaktisk analys hos Keppe efter psykologexamen vid universitetet i São Marcos. Hon slutföra sin doktorsexamen 1980 med avhandlingen Freud och hans psykoanalys. Hon är grundare och redaktör för journalen Integral Psykoanalys, en pedagogisk tidskrift utgiven av ISAT, liksom ett flertal terapeutiska ISAT-publikationer i olika länder. Pacheco har också organiserat och samordnat många internationella kongresser och konferenser över hela världen relaterade till analytisk trilogi.

SITA

Captura de Tela 2017-05-16 às 17.42.03
I början kallades SITA Society of Integral Psychoanalysis och grundades 1970 av psykoanalytiker, filosof och socialvetenskapsman Norberto R. Keppe, även när han arbetade inom psykosomatisk medicin vid Hospital das Clínicas av USP tillsammans med en grupp läkare och Psykologer, ville fördjupa och utveckla resultaten från Sigmund Freud, Melanie Klein och andra psykoanalysskolor.

Integrerad psykoanalys

Captura de Tela 2017-05-16 às 17.42.14
Integrerad psykoanalys är en kropp av vetenskaplig teori och metod för förebyggande och behandling av psykiska sjukdomar (neuroser och psykoser), social och psykosomatisk, utvecklad av psykoanalytiker, filosof och socialvetenskapsman Norberto R. Keppe. Keppe insåg sin tvärvetenskapliga vetenskap från sin stora kliniska erfarenhet och hans studier inom psykopatologi, psykoanalys (ledande tyska skolor), samhällsvetenskap, filosofi och teologi.